TRẦN BÌNH

YogaHuấn luyện viên
Experience:

5 năm

Biography:

Cái khó nhất của việc tập luyện là bắt đầu. Một khi đã vào guồng thì dừng lại mới là cái khó nhất”.